Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 21 2017

oblivious
07:34
6283 3f61
Reposted fromMlleEni MlleEni viazginieszmarnie zginieszmarnie

August 17 2017

oblivious
18:24
3813 a4c6
Reposted fromintotheblack intotheblack

August 15 2017

oblivious
21:12
oblivious
21:11
0668 3bff 500
Reposted frompulperybka pulperybka viacover-my-eyes cover-my-eyes
oblivious
21:09
oblivious
21:09
3817 a5f0
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viablamegame blamegame
oblivious
13:07
8559 5a2b
Reposted fromwetpussycat wetpussycat viakhal khal

August 14 2017

15:44
4658 7bc8
Reposted fromgoniewicz goniewicz viakhal khal
oblivious
15:44
3151 6377
Reposted frompeper peper viakhal khal
oblivious
15:13
2414 db15
Reposted fromfriends friends viagdziejestola gdziejestola
oblivious
11:06
Był sobie chłopiec, którego pokochałam.
I przez kilka krótkich chwil – trwających tyle co oddech, co szept – pomyślałam, że może i on mnie kocha.
— B. C. Cherry
Reposted fromtobecontinued tobecontinued
oblivious
08:38
2648 c296

August 12 2017

oblivious
20:10
I tak żyłem przez parę miesięcy w tym dziwnym, pogmatwanym stanie rozczarowania, nie mogąc zrobić kroku w żadnym nowym kierunku. Świat posuwał się naprzód i zdawało się, że tylko ja tkwię w miejscu.
— Haruki Murakami -Przygoda z owcą
Reposted frompieprzycto pieprzycto viagdziejestola gdziejestola
oblivious
15:58
4788 43b0 500
Reposted fromnyaako nyaako viakhal khal
oblivious
15:58
the museum of tears
Reposted fromdarksideofthemoon darksideofthemoon viakhal khal
15:54
4848 2d3a 500
Reposted fromunco unco viakhal khal

August 11 2017

oblivious
12:35
Reposted frombluuu bluuu viapsychoviolet psychoviolet
oblivious
09:21
0542 5d99
Reposted fromrisky risky viagdziejestola gdziejestola
oblivious
09:20

August 10 2017

oblivious
19:59
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl