Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 01 2017

13:15
7216 843c 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viawiks wiks
oblivious
13:15
Reposted frombluuu bluuu vialaparisienne laparisienne
oblivious
13:11
12:43
8429 3469
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viadivi divi
12:39
oblivious
12:37
7573 2954
Reposted fromrisky risky vialaparisienne laparisienne

June 28 2017

19:17
3095 d0e1 500

hellish-daddy:

Never Let Me Go (2010)

Reposted fromunmadebeds unmadebeds vialaparisienne laparisienne
08:06
1351 48ab
oblivious
07:28
8988 92db 500
Reposted fromrol rol viawasteland wasteland
oblivious
07:21
7498 68bc
Reposted fromEkran Ekran viawiecejniezobaczysz wiecejniezobaczysz
07:19
3236 b8f6 500
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss vialaparisienne laparisienne

June 26 2017

11:29
6698 4fd1
oblivious
11:29
0906 2027 500
mam lat 25

June 25 2017

11:49

June 24 2017

18:34
0393 6297
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viawiks wiks
oblivious
18:33
Reposted fromnadgodziny nadgodziny viawiks wiks
oblivious
18:22
6386 c1d9
Reposted frommyname myname viatobecontinued tobecontinued
oblivious
18:14
Pewnego razu odpowiedź padła przed pytaniem.
— Wisława Szymborska "Złote Gody"
Reposted fromdomilee domilee viatobecontinued tobecontinued

June 23 2017

oblivious
15:01
Pewnego razu odpowiedź padła przed pytaniem.
— Wisława Szymborska "Złote Gody"
Reposted fromdomilee domilee vialaparisienne laparisienne

June 22 2017

oblivious
07:53
Ciało mamy zwierzęce, lecz aspiracje boskie. (...) Hormony nasze produkują enzymy głodów nie do zaspokojenia, marzeń nie do zrealizowania, tęsknot nie do zagłuszenia. I ja w samym gąszczu, z wielką pustą głową, ze wzdętym sercem bez krwi, z rozrzedzoną duszą antymaterii. Zmęczony sobą i swoim czasem. Zmęczony ograniczeniem, niemocą, niepojmowaniem.
— Tadeusz Konwicki, Mała apokalipsa
Reposted frombylejaka bylejaka viabeinthe beinthe
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl