Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 06 2020

oblivious
17:25
8564 45d6 500

October 01 2019

oblivious
11:26
6507 04f9 500

September 13 2019

oblivious
15:11
5678 0991 500
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viagingerowaa gingerowaa

September 08 2019

oblivious
14:52
6224 dbc1
Reposted fromsoftboi softboi viazapiski zapiski

July 29 2019

oblivious
17:36
5175 ab70 500
Reposted fromlordsoth lordsoth viadivi divi

July 13 2019

10:03
3187 7c7e 500
Reposted fromjustadream justadream viadivi divi
oblivious
10:01
8920 6639 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary vianieobecnosc nieobecnosc
09:59
8496 4bef
Reposted fromfuckblack fuckblack viatobecontinued tobecontinued
oblivious
09:28
5690 d597
Reposted fromthinredline thinredline viaholymoly holymoly

July 03 2019

oblivious
17:46
5135 0241
Reposted frompunisher punisher viatobecontinued tobecontinued
oblivious
17:46
(...) haustami piję miłość, a gdy trzeba, mam więcej łez niż ocean.
— H. Poświatowska

June 28 2019

oblivious
18:22

June 10 2019

oblivious
12:45
6796 9190 500
Reposted frombisia bisia viaamphetaminelogic amphetaminelogic

June 02 2019

14:57

May 29 2019

oblivious
18:34
9405 b803 500
Reposted fromxalchemic xalchemic viadivi divi
oblivious
18:32
I tak żyłem przez parę miesięcy w tym dziwnym, pogmatwanym stanie rozczarowania, nie mogąc zrobić kroku w żadnym nowym kierunku. Świat posuwał się naprzód i zdawało się, że tylko ja tkwię w miejscu.
— Haruki Murakami -Przygoda z owcą
Reposted frompieprzycto pieprzycto viabelieve17 believe17
oblivious
18:28
4254 c3d8
Reposted fromkarahippie karahippie viabelieve17 believe17

May 22 2019

22:04
1950 fdb2 500
oblivious
22:02
4554 d8c2 500
Reposted fromsoftboi softboi viasalzprinz salzprinz

May 19 2019

oblivious
18:43
Reposted frombluuu bluuu viamems mems
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl